ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

 ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)

___________________________

                      ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาท ) ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.             คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1      ต้องเป็นผู้มีเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย

1.2      เพศชาย อายุ  25-50 ปี และเป็นคนในพื้นที่ตำบลหอคำ

1.3      ไม่เป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพ  หรือไร้ความสามารถ

1.4      มีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถาศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

1.5      มีความประพฤติไม่เคยต้องโทษจำคุก

2.             หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1      หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3      ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน

2.4      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.             วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  22-27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556

                     ณ ห้องพักครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

4.             วันคัดเลือกและสรรหา

วันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลในวันเดียวกัน

                          

                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  พ.. 2556

                                                                         

 

นายสามารถ  ศรีแก่น )

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-05-23
: หัวข้อข่าวสาร :
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่ม หอคำ-หนองเลิง ในวันที่ 25 กันยายน 2556
................................................................................................
โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
................................................................................................
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................
กิจกรรมวันวิทย์พิชิตอาเซียน
................................................................................................
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด
................................................................................................
โครงการอบรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
................................................................................................