รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา

 รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู

สายผู้บริหารสถานศึกษา 

นายสามารถ     ศรีแก่น

     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ตำแหน่งเลขที่  3058

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัด บึงกาฬ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

คำนำ

           รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู  สายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ประกอบด้วยข้อมูลผู้รายงาน   การปฏิบัติงานในสายงานการบริหารสถานศึกษา   ผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา   ตลอดจนข้อคิดและอุดมการณ์ในการทำงาน

            

สามารถ  ศรีแก่น

(นายสามารถ     ศรีแก่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวันที่

14   เดือน กันยายน .. 2555

 

 

สารบัญ

               หน้า

ข้อมูลผู้รายงาน                                                                                      1

           ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง                                           1

-                   การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา           1

-                   การบริหารวิชาการ                                                   1

-                   การบริหารงานบุคคล                                                 2

-                   การบริหารงบประมาณ                                               3

-                   การบริหารทั่วไป                                                      4

                                                                            

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)

ของ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

-------------------------------

1.    ข้าพเจ้า  นายสามารถ   ศรีแก่น  อายุ  57  ปี  อายุราชการ  37   ปี  วุฒิ  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

2.    ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ ค.ศ.ตำแหน่งเลขที่  3058  ขั้น 51,170  บาท

อาศัยเบิกเงินเดือนอันดับ   .....-.....   ขั้น  .....-....   บาท     เกษียณอายุ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

เลขประจำตัวประชาชน  3430300079681

3.    ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  ลากิจ ....-.... ครั้ง  ....-.... วัน   ลาป่วย...-...ครั้ง ....-...วัน  รวมลา ...-... ครั้ง....-...วัน

4.    ในครึ่งปีที่แล้วมา

ก.    ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 

 กลับจากลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตั้งแต่

5.    ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน

ก.  (   )  ถูกลงโทษทางวินัย                       (  / )  ไม่ถูกลงโทษทางวินัย

ข.  (   )  ถูกฟ้องคดีอาญา                         (  / )  ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา

6.    สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ (Best Practice)

ข้าพเจ้าพร้อมด้วย   คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จ  ดังนี้

1)      การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา   

ได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ดังนี้

- ชุมชนบ้านโคกสะอาดและคณะครูบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน  จำนวน  133,090  บาท

          - ศิษย์เก่าและชุมชนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างห้องสมุดเอกเทศ  จำนวน  34,340  บาท

- เทศบาลตำบลหอคำสนับสนุนเงินให้โรงเรียน   จำนวน  100,000   บาท

- ชุมชนบ้านโคกสะอาดและบ้านเจริญรัตน์ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน  จำนวน   90,995   บาท

 

2งานบริหารวิชาการ

               2.1)  การวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   ประเมินผลการจัดการศึกษาและรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด

               2.2)  การพัฒนาหลักสูตร  มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา  และความต้องการของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษา  กำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมนิเทศการใช้หลักสูตร  ติดตามและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

               2.3)  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู้  เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู  โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

               2.4) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม   และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  วิเคราะห์  ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานวิชาการ  ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรมกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่น

               2.5)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น

               2.6) การนิเทศและวัดผล ประเมินผล ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน

ในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสถานศึกษา  มีการแนะแนวการศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครูจัดทำการวัดผล  และประเมินผลแต่ละรายวิชา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  จากการปฏิบัติและผลงาน  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

 

 2.7)  การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

                2.8)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล

ทำการวิจัยในชั้นเรียน  ทำวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                2.9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดเกณฑ์ เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง พัฒนางานตามแผน ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                2.10)  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในและนอกชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา

                2.11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา

3) งานบริหารงานบุคคล

               3.1)  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  จำทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ  ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  กำหนด

                   3.2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงภาระงาน   มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง

                   3.3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 

4)  งานบริหารงบประมาณ

               4.1)  การจัดทำและเสนอของบประมาณ  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  ตลอดจนต้นทุน  ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร  และผลผลิตงาน / โครงการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน งานโครงการ  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย  ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

                    4.2)  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  จัดสรรงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงาน  แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา  เพื่อจัดลำดับความสำคัญ  และกำหนดงบประมาณ  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง    ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                    4.3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  จัดทำแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ของสถานศึกษา  ตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศ  พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหา  เพื่อ

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2012-09-18
: หัวข้อข่าวสาร :
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่ม หอคำ-หนองเลิง ในวันที่ 25 กันยายน 2556
................................................................................................
โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
................................................................................................
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................
กิจกรรมวันวิทย์พิชิตอาเซียน
................................................................................................
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด
................................................................................................
โครงการอบรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
................................................................................................